G. Algemene voorwaarden Riskplaza

Hieronder leest u de Algemene Voorwaarden van Riskplaza. U kunt de Algemene Voorwaarden daarnaast hier downloaden en opslaan. Kunt u de bestanden niet openen, installeer dan Adobe Acrobat Reader via deze link.

Op diensten die betrekking hebben op de werkzaamheden of aanbiedingen daartoe van Riskplaza B.V. zijn van toepassing de Algemene voorwaarden KTBA Holding BV (Deel A) alsmede de hierna opgenomen algemene voorwaarden DEEL G.

1

Definities

1.1 Riskplaza De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Riskplaza B.V. die een licentie verschaft aan Licentienemer voor het gebruik van de database.
1.2 Database Elektronisch toegankelijke verzameling gegevens die betrekking hebben op de gevaren van grondstoffen, halffabricaten en/of producten van de levensmiddelen- en voedingsmiddelenindustrie.
1.3 Licentienemer De gebruiker van de Database
1.4 Partijen Licentienemer en Licentiegever
1.5 Toegestaan gebruik het raadplegen van de Database door middel van de Portal op de website www.riskplaza.com of www.riskplaza.nl
1.6 Dienst het Toegestaan gebruik van de Database
1.7 Licentieovereenkomst overeenkomst tussen Riskplaza en Licentienemer die de Dienst reguleert.
1.8 De Stichting De Stichting Brancheoverleg Riskplaza
1.9  Sectorvertegenwoordiger Brancheorganisatie die deelneemt aan het brancheoverleg georganiseerd door de Stichting.

2

Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere contractuele en buitencontractuele rechtsverhouding tussen Riskplaza en Licentienemer, waaronder de Licentieovereenkomst.
2.2 Riskplaza is bevoegd om derden in te schakelen voor het uitvoeren van uit de Licentieovereenkomst en deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen die derde en Licentienemer.
2.3 Riskplaza is bevoegd om gedurende de looptijd van de Licentieovereenkomst wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Riskplaza draagt er zorg voor dat de meest recente versie van de algemene voorwaarden en de ingangsdatum van de wijzigingen op haar website worden gepubliceerd. Door publicatie van de gewijzigde algemene voorwaarden op haar website wordt Riskplaza geacht de wijzingen aan Licentienemer te hebben medegedeeld.

3

Aanbieding en inhoud Licentieovereenkomst

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Riskplaza dienen terstond te worden aanvaard. Een offerte of aanbieding vervalt indien de Dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Riskplaza niet tot gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige met Riskplaza te sluiten overeenkomsten.
3.3 Zodra Licentienemer een offerte of aanbieding van Riskplaza heeft aanvaard komt de Licentieovereenkomst tot stand. Licentienemer dient een offerte of aanbieding elektronisch dan wel schriftelijk te aanvaarden.
3.4 RiskPlaza verleent hierbij aan Licentienemer, voor de duur van de Licentieovereenkomst, een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht op de Dienst.
3.5 De Licentieovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van één (1) jaar. De Licentieovereenkomst kan door Riskplaza en Licentienemer worden opgezegd tegen het einde van de looptijd, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Indien de Licentieovereenkomst niet tijdig wordt opgezegd, wordt de Licentieovereenkomst steeds stilzwijgend verlengd met periodes van één (1) jaar. Licentienemer dient per email aan het emailadres opzeg-gen@riskplaza.nl op te zeggen, dan wel schriftelijk per aangetekende post. Indien Riskplaza stelt dat de opzegging haar niet of niet tijdig heeft bereikt, dan zal Licentienemer dienen te bewijzen dat de opzegging Riskplaza tijdig heeft bereikt.
3.6 Riskplaza biedt de Dienst aan voor de prijs zoals die op haar website staat vermeld. Riskplaza is gedurende de looptijd van de overeenkomst bevoegd haar tarieven één keer per jaar aan te passen indien kostprijsbepalende factoren daartoe aanleiding geven, ongeacht of die op het moment van het aangaan van de Licentieovereenkomst voorzienbaar waren.
3.7 Als vergoeding voor de Dienst zal Licentienemer tijdens de eerste jaarlijkse termijn van de Licentieovereenkomst en voor ieder jaar dat de Licentieovereenkomst wordt verlengd de in lid 6 bedoelde prijs betalen. Licentienemer betaalt jaarlijks vooraf de vergoeding.
3.8 Licentienemer is de vergoeding voor het eerst verschuldigd op de ingangsdatum van de Licentieovereenkomst. Indien de Licentieovereenkomst op de voet van lid 3 wordt verlengd, dan is Licentienemer de vergoeding verschuldigd op de datum dat Licentieovereenkomst wordt verlengd.

4

Gebruik van de Database

4.1  1.1.   Elk gebruik van de Database anders dan Toegestaan gebruik is strikt verboden. Zonder afbreuk te doen aan het in de vorige volzin geformuleerde algemene verbod is het Licentienemer en elke natuurlijk- of rechtspersoonpersoon, die de toegang heeft tot de Database in ieder geval uitdrukkelijk verboden:
a)      om sub licenties te verlenen of door te verkopen;
b)      de Database te gebruiken of door derden te laten gebruiken voor het opstellen of aanvullen van gegevens of gegevensbestanden, die worden gebruikt of kunnen worden gebruikt voor het verkopen, verhuren, publiceren, of ter beschikking stellen van in de Database opgenomen informatie en in de Database opgenomen persoonsgegevens;
c)      het gebruik of laten gebruiken van de Database in het kader van een door Licentienemer of een derde aangeboden dienst of product, tenzij dat uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden wordt toegestaan;
het demonteren, decompileren, het toepassen van reverse engineering, het wijzigen of anderszins veranderen van de Database of een deel daarvan, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Riskplaza.
4.2 Licentienemer is verplicht Riskplaza te informeren over feiten en/of omstandigheden die van invloed kunnen zijn op een juiste uitvoering van de Licentieovereenkomst.
4.3 Riskplaza is niet verplicht door Licentienemer aangedragen data in de Database op te nemen. Licentienemer is bevoegd de Stichting te verzoeken om de Database aan te vullen, te wijzigen of gegevens daaruit te verwijderen. De Licentienemer die is aangesloten bij een Sectorvertegenwoordiger richt zijn verzoek tot aanvulling, wijziging of verwijdering van gegevens in de Database aan de Sectorvertegenwoordiger.

5

Garanties, onderzoek en reclames, vervaltermijn

5.1 Riskplaza staat er voor in dat de gegevens in de Database op het moment dat Licentienemer van de Dienst gebruik maakt, naar de stand van de wetenschap op dat moment, juist en actueel zijn.
5.2  De Dienst wordt, met uitzondering van de in lid 1 gegeven garantie,  op een “zoals het is” basis verschaft.  Riskplaza garandeert niet dat de Database zal werken in de combinaties met- of in de apparatuur die door de Licentienemer is gekozen of wordt gebruikt. Riskplaza staat er niet voor in dat de Dienst geschikt is voor het doel dat Licentienemer daarmee voor ogen staat. Riskplaza garandeert niet dat er door gebruik van de Database zich geen fysische- of chemische- of microbiologische of allergene gevaren zullen verwezenlijken in het kader van de productie, distributie, verpakken, ompakken  of het verhandelen van grondstoffen, halffabricaten of producten. Het is de verantwoordelijkheid van Licentienemer er zorg voor te dragen dat de door hem geproduceerde, gedistribueerde, verpakte,  omgepakte of te verhandelen grondstoffen, halffabricaten en/of producten in overeenstemming zijn met de publiekrechtelijke regels ter voorkoming van de verwezenlijking van gevaren.
5.3 Riskplaza stelt de Database gedurende een periode van één kalenderjaar 8500 uur ter beschikking aan Licentienemer. Riskplaza is bevoegd de Database buiten gebruik te stellen voor onderhoudsdoeleinden, zonder dat dit een tekortkoming in de nakoming van de Licentieovereenkomst oplevert. Riskplaza garandeert niet dat de werking van de Database gedurende die 8500 uur foutloos of zonder onderbreking zal zijn.
5.4 Riskplaza staat er niet voor in dat de gegevens omtrent gevaren van grondstoffen zoals opgenomen in de Database in overeenstemming zijn met de geldende publiekrechtelijke regels buiten het grondgebied van de Europese Unie.
5.5 Indien de Licentienemer vaststelt dat in de Database geraadpleegde gegevens niet juist dan wel niet actueel zijn, of Licentienemer goede grond heeft om te veronderstellen dat die gegevens niet juist zijn, dient hij dit onmiddellijk kenbaar te maken aan Riskplaza. Indien Licentienemer dit niet onverwijld kenbaar maakt aan Riskplaza, vervalt de in lid 1 geformuleerde garantie.

6

Privacy

6.1 Riskplaza is bevoegd gegevens van Licentienemer te verzamelen om betere services te kunnen leveren aan alle Licentienemers. Licentienemer is verplicht een Riskplaza-account aan te maken op de website www.riskplaza.nl. of www.riskplaza.com Riskplaza is bevoegd om gegevens, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer te verzamelen.
6.2 Riskplaza is bevoegd gegevens die zij van Licentienemer ontvangt op basis van de Dienst te verzamelen. Riskplaza is bevoegd gegevens te verzamelen over de wijze waarop Licentienemer de Dienst gebruikt en de gegevens die Licentienemer heeft geraadpleegd. Riskplaza is in dat kader bevoegd Logbestandsgegevens zoals zoekopdrachten en IP-adressen te verzamelen. Riskplaza is bevoegd Cookies te gebruiken en lokaal op te slaan op hardware van Licentienemer. Riskplaza is bevoegd de aldus verkregen gegevens te verzamelen en op te slaan en aan te bieden aanbieden aan partners van Riskplaza, waaronder KTBA Netherlands B.V., tenzij Licentienemer in het Backoffice op www.riskplaza.nl / www.riskplaza.com aan Riskplaza te kennen geeft dat zij er bezwaar tegen heeft dat de verzamelde en opgeslagen gegevens met derden worden gedeeld.
6.3  Riskplaza is bevoegd de gegevens op te slaan en te verzamelen om het gebruik van de Database te verbeteren, de Database te onderhouden en te beveiligen om nieuwe toepassingsmogelijkheden van de Database te ontwikkelen en aan te bieden aan Licentienemers of derden en om Riskplaza en Licentienemer te beschermen. Riskplaza en haar partners zijn tevens bevoegd om de verzamelde en opgeslagen gegevens te gebruiken om een al dan niet gepersonaliseerd aanbod te doen aan Licentienemer omtrent nieuwe diensten of producten van Riskplaza of haar partners.